POLÍTICA DE PRIVACIDADE

En cumplimento do Regulamento UE 2016/679 de protección de datos e demais normativa vixente en materia de protección de datos informámoslle de que os seus datos serán incluídos nun fichero automatizado do que os titulares son Camoga s.l. e Pimfer s.l.

https://www.camogasl.com para protexer os dereitos individuais, sobor de todo en relación cós tratamentos automatizados e con vontade de ser transparentes co usuario, estableceu unha política que recolle o conxunto de ditos tratamentos, os fins perseguidos por estes últimos, a lexitimidade dos mesmos e tamén os instrumentos a disposición do usuario para que poda exercer seus dereitos.

A navegación neste sitio web implica a total aceptación das seguintes disposicións e condicións de utilización. Aceptarase o emprego de cookies. En caso de non estar de acordo envía un correo electrónico a info@camogasl.com

A versión actualizada desta política de privacidade é a única aplicábel durante a duración do uso do sitio web até que non haxa outra versión que o sustitúia.

Para máis información complementaria sobre a protección de datos persoais convidámoste a consultar a páxina web da AEPD (Axencia Española de Protección de Datos) https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Recollida de datos

Teus datos son recollidos polo titular.

Un dato de carácter persoal refírese a toda a información referida a unha persoa física identificada o identificable (persoa afectada). Enténdese como identificable unha persoa que poda ser identificada, directa o indirectamente sobre todo por referencia a un nome, a un número de identificación (DNI, NIF, NIE, Pasaporte) ou a un ou varios elementos específicos, propios á súa identidade física, fisiolóxica, xenética, psíquica, económica, cultural ou social.

Os datos que son carácter xeral serán recompilados son: nome e apelidos, dirección, correo electrónico, número de teléfono, data de nacemento, datos relacionados con medios de pago. Poderánse recompilar outro tipo de datos sendo informado o usuario.

Con qué finalidade se tratan os teus datos persoais?

A finalidade do tratamento dos datos persoais que se poden recoller son usuarios principalmente polo titular para a xestión da sua relación contigo, poder ofrecerche productos e servizos dacordo cós teus intereses, mellorar a túa experiencia de usuario e no seu caso, para o tratamento das súas solicitudes, peticións ou pedidos. Elaborarase un perfil comercial en base á información que lle facilites. Non se farán decisións automatizadas en base a dito perfil.

Os datos proporcionados conservaranse mentras se manteña a relación comercial, sempre que non se solicite polo interesado a súa suspensión, ou durante os anos precisos para cumplir ditas obligacións legais.

Rexistraranse no ficheiro de cliente e seu tratamento quedará rexistrado no rexistro de tratamentos que debe levar o titular (antes do 25 de maio do 2018 tamén poderá estar incluido no ficheiro elaborado cós datos persoais rexistrados na AEPD (Axencia Española de Protección de Datos) ou órgano competente da respectiva Comunidade Autónoma).

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos teus datos persoais é:

A correcta execución ou cumprimento do contrato.

O interese lexítimo do titular.

O consentimento do usuario ou cliente para o tratamento dos seus datos.

A qué destinatario se comunicarán os datos?

Os datos persoais do usuario poderán eventualmente seren comunicados a terceiros relacionados co titular por contrato para a realización das tarefas necesarias para a xestión da súa conta como cliente e sen que teña que dar súa autorización.

Tamén cando tiveran que facerse comunicacións ás autoridades en caso de que o usuario tivera realizado accións contrarias á lei ou incumplido o contido do aviso legal.

Os datos persoais do usuario poderán comunicarse a outras empresas do grupo, se as houbese, para fins administrativos internos que poderían supoñer un tratamento deses datos.

Os datos persoais do usuario poderán transferirse a un terceiro país ou a unha organización internacional, pero se lle deberá informar cando se vaia a producir esa transferencia, e das condicións da mesma e o destinatario.

Cando algún datos sexan obligatorios para acceder a funcionalidades concretas do sitio web o titular indicará dito carácter obrigatorio no momento da recollida de datos do usuario.

Cookies

Ao navegar por este sitio, as cookies do titular do sitio en cuestión e/ou das compañías e terceiros poden depositarse no seu computador, tablet ou teléfono mobil. Durante a primeira navegación aparecerá un banner explicativo sobre o uso de cookies.

Polo tanto, ao continuar a navegación, o usuario será considerado como informado e terá aceptado o uso de ditas cookies. O consentimento otorgado será válido por un período de seis meses.

Para unha maior información consulte a nosa política de cookies.

Dereitos do usuario

Infórmase ao usuario da posibilidade de exercer seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Tamén cada persoa dispón do dereito de limitación do tratamento relativo á súa persoa, dun dereito de eliminación de transferencia de datos persoais transmitidos ao responsable do tratamento e do dereito á portabilidade dos seus datos.

O usuario ten a posibilidade de presentar una reclamación ante a AEPD (Axencia Española de Protección de Datos) ou organismo competente da respectiva comunidade autónoma, cando non teña obtido unha solución satisfactoria no exercicio dos seus dereitos mediante un escrito dirixido á mesma.

Salvo que o usuario se opoña, enviando un email á dirección de correo electrónico info@camogasl.com, seus datos poderán ser utilizados en calquer caso se procede para o envío de información comercial de Camoga s.l. e Pimfer s.l.

Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos precisos para cumplir as obrigas legais.

O usuario é responsabel de que a información que proporcione a través desta páxina web sexa certa, respondendo á exactitude de todos os datos que comunique e manterá actualizada a mesma para que reflictan unha situación real, sendo responsabel de informacións falsas ou inexactas que proporcione e dos danos, molestias e problemas que puideran causar a Camoga s.l., Pimfer s.l. ou a terceiros.

Esa información será gardada e xestionada coa debida confidencialidade, aplicando as medidas de seguridade informática precisas para impedir o acceso ou uso dos seus datos, súa manipulación, deterioro ou perda.

Non obstante, o usuario debe ter en conta que a seguridade dos sistemas informáticos nunca é absoluta. Cando se facilitan datos persoais por internet dita información puidera ser recollida sen o seu consentimento e tratada por terceiros non autorizados.

Camoga s.l. e Pimfer s.l. declinan calquer tipo de responsabilidade sobre as consecuencias que estes actos poidan ter para o usuario, se publicou a información voluntariamente.

Poderá acceder e executar esos dereitos mediante solicitude por escrito e asinada que poderá ser enviada ao domicilio: Rúa Entrerríos 20-22 Baixo CP:15404 Ferrol (A Coruña), adxuntando fotocopia do DNI ou documento equivalente.

Tamén poderá ser enviada a solicitude ao seguinte correo electrçonico: info@camogasl.com

Estes dereitos serán atendidos no plazo dun mes, que poderá ampliarse a dous meses se a complexidade da solicitude ou o número de solicitudes recibidas así o esixen. Todo isto sen prexuizo do deber de conservar certos datos nos términos legais e ata que prescriban as posibles responsabilidades derivadas de un posible tratamento ou no seu caso dunha relación contractual.

Ademáis do anterior e en relación coa normatima de protección de datos os usuarios que o soliciten teñen a posibilidade de organizar o destino dos seus datos despois do seu falecemento.